100 SẢN PHẨM THUYẾT TRÌNH TIẾNG ANH VỀ CÔNG VIÊN ĐỊA CHẤT TOÀN CẦU UNESCO ĐĂKNÔNG

100 SẢN PHẨM THUYẾT TRÌNH TIẾNG ANH VỀ CÔNG VIÊN ĐỊA CHẤT TOÀN CẦU UNESCO ĐĂKNÔNG

Lượt xem:

Thực hiện Công văn số 85 /KH-SGDĐT ngày 20 tháng 9 năm 2023 của Sở giáo dục và Đào tạo Đăk Nông về Kế hoạch tổ chức cuộc thi tìm hiểu công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông cấp tỉnh năm 2023; Công văn số 45 /KH-PGD&ĐT ngày 26 tháng 9 năm 2023 của Phòng Giáo dục & Đào tạo thành phố Gia Nghĩa về Kế hoạch... ...

Lượt xem:

...
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC STEM NĂM HỌC 2023- 2024

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC STEM NĂM HỌC 2023- 2024

Lượt xem:

...
KẾ HOẠCH KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2023- 2024

KẾ HOẠCH KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2023- 2024

Lượt xem:

...
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ” NGÀY HỘI STEM ” NĂM HỌC 2022- 2023

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ” NGÀY HỘI STEM ” NĂM HỌC 2022- 2023

Lượt xem:

...
KÉ HOẠCH KIỂM TRA HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2022- 2023

KÉ HOẠCH KIỂM TRA HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2022- 2023

Lượt xem:

...
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC VIOLYMPIC CẤP THÀNH PHỐ

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC VIOLYMPIC CẤP THÀNH PHỐ

Lượt xem:

...
Trang 1 / 212 »